Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności projektu Nowy Start w Polsce Fundacja Nauka Biznes zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu Nowy Start w Polsce. • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-01 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-01 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne • Zbyt długie napisy rozszerzone w części filmów. • Brak alternatywy dla elementów wyświetlanych na ekranie w trakcie odtwarzania. • Ikona przekierowująca do zalogowania się przez użytkownika nie spełnia minimum kontrastu. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-16 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Adamiec. • E-mail: kontakt@naukabiznes.pl Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji Nauka Biznes • Adres: ul. Dolnych Młynów 3/1, 31-124 Kraków • E-mail: kontakt@naukabiznes.pl Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Parking przed siedzibą jest miejski- wyznaczone miejsca parkingowe są oznakowane linią. Wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych. Biuro znajduje się na 1 piętrze, brak windy w budynku. Szerokie schody z poręczą. Wejście do biura przez drzwi niewymagające użycia dużej siły, otwierane do wewnątrz.