Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych, Administrator – Fundacja Nauka Biznes z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 3/1, 31- 124 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000830677, NIP: 6762578404, REGON: 385654878
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka, Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Portal – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://nowystartwpolsce.pl;
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna będąca studentem, odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem https://nowystartwpolsce.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności tej strony internetowej opisanych w niniejszym Regulaminie;

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE PORTALU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Portalu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Portalu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Portalu przez Użytkownika.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. KORZYSTANIE ZE PORTALU 1.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Portalu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu konta w Portalu) przetwarzane są przez Administratora: a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu, udostępniania adres e-mailowego celem kontaktu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy bądź odpowiedzi na zadanie pytania i kontakt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); c) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 2. REJESTRACJA W PORTALU

2.1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu wymaga zarejestrowania w Portalu i założenia konta Użytkownika.

 1. Rejestracja i założenie konta Użytkownika w Portalu daje Użytkownikowi takie możliwości jak : a) korzystania z 15 e-learningowych kursów; b) wykonania testu sprawdzającego podniesienie kompetencji; c) wypełnienia ankiety; d) uzyskania certyfikatu; 2.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Portalu, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), hasło, miejsce zamieszkania, płeć, PESEL oraz zaznaczenie odpowiednich oświadczeń. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. 2.3. Dane osobowe są przetwarzane: a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Portalu, w celu wsparcia podczas korzystania z Portalu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy i świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) w celach monitoringu, ewaluacji, kontroli oraz audytu i sprawozdawczości związanych z korzystaniem z Portalu – podstawą prawną przetwarzania jest fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO), tj. w celu związanym z realizacją projektu pilotażowego oraz podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na sprawdzeniu funkcjonalności Portalu; c) w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawnym zarchiwizowaniu danych osobowych Użytkowników; d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Portalu i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw. f) w celach informacyjno - promocyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO), tj. w celu związanym z realizacją projektu

 2. FORMULARZE KONTAKTOWE

3.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu adresu mailowego podanego na Portalu (kontakt@nowystartwpolsce.pl). Przesłanie wiadomości email do Administratora wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się przez Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 3.2. Dane osobowe są przetwarzane: a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez ades e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

IV. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Portal. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Portalu i dokonywanych przez niego czynności.

 1. COOKIES „SERWISOWE” 1.1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies); b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); d) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); e) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies), f) pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies); 1.2. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 2. RODZAJE PLIKÓW COOKIES STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA: 1.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. 1.2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas świadczenia przez Portal usług, opisanych w Regulaminie, na rzecz Użytkowników w tym przez cały okres rejestracji Użytkownika na Portalu oraz przez czas długości przedawnienia roszczeń.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia; 1.2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 1.3. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie; 1.4. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 1.6. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot, do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie; 1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora; 1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 1.10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem, z jakim żądaniem występujemy, można złożyć: a) pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Fundacja Nauka Biznes z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 3/1, 31-124 Kraków; b) mailowo pod adresem mailowym Administratora: kontakt@naukabiznes.pl

 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VII. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Portalu do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych.

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

X. DANE KONTAKTOWE Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Fundacja Nauka Biznes z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 3/1, 31-124 Kraków, bądź mailowo pod adresem mailowym Administratora: kontakt@naukabiznes.pl.

XI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Fundacja ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na Portalu. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Portalu.

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

Tożsamość administratora i dane kontaktowe Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwany dalej „Ministrem” mający siedzibę w Warszawie (00-513), ul. Nowogrodzka 1/3/5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną – adres email: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Kategorie danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: W przypadku osoby świadczącej usługi: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku uczestnika Programu: imię i nazwisko oraz dane określone w karcie zgłoszenia do programu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, postępowania w trybie nadzoru lub sprawozdawczości.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania przez Ministra zadań związanych ze sprawozdawczością, nadzorem oraz z czynnościami kontrolnymi dotyczącymi realizacji Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 62d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późń. zm. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności związanych z realizacją Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”, a także innym podmiotom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. podmiotom kontrolującym Ministra). Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z realizacji „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.

Prawa podmiotów danych Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego i zasadami archiwizacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00.

Źródło pochodzenia danych Pani/Pana dane zostały przekazane przez Fundację Nauka Biznes która/który przekazała nam je w związku z Pani/Pana udziałem w Programie „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” .

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z wykonywaniem zadań Ministra w ramach „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”.