Regulamin

REGULAMIN I. DEFINICJE Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna będąca posiadająca status cudzoziemca legalnie przebywającego w Polsce, odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem https://nowystartwpolsce.pl/ lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności tej strony internetowej opisanych w niniejszym Regulaminie;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej dostępnej pod adresem: https://nowystartwpolsce.pl/;
 3. Strona, Portal – strona internetowa prowadzona pod adresem: https://nowystartwpolsce.pl/;
 4. Fundacja – Fundacja Nauka Biznes z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów, 31-124 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000830677, NIP: 6762578404, REGON: 385654878,
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 6. Portal, dostępny pod adresem: https://nowystartwpolsce.pl/ jest prowadzony przez fundację pod nazwą Fundacja Nauka Biznes z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów, 31-124 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000830677, NIP: 6762578404, REGON: 385654878.
 7. Za pośrednictwem Portalu Fundacja umożliwia podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ułatwia proces aktywizacji zawodowej w Polsce poprzez udział w 15 kursach e-learningowych.
 8. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników będących osobami fizycznymi ze Strony. III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
 9. Korzystanie z Portalu jest darmowe. Fundacja nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania przez Użytkowników z Portalu. W razie otrzymania jakichkolwiek pism, maili bądź wiadomości w dowolnej formie zawierających żądanie zapłaty dot. korzystania z Portalu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Fundacją pod adresem mailowym: kontakt@nowystartwpolsce.pl i przesłania tej wiadomości, a Fundacja podejmie stosowne kroki prawne.
 10. Korzystanie z Portalu wymaga zarejestrowania w Portalu. Rejestracja oraz założenie konta Użytkownika w Portalu daje Użytkownikowi takie możliwość jak: a) korzystanie z kursów e-learningowych, b) komentowania i oceniania danego kursu e-learningowego gwiazdkami w skali od 1 do 5; c) wypełnienia testu w celu sprawdzenia swojej wiedzy na temat kursu, d) wypełnienia ankiety.
 11. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Użytkownik o danym adresie poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Kolejna rejestracja z wykorzystaniem danego adresu poczty elektronicznej jest możliwa po uprzednim anulowaniu rejestracji przypisanej do danego adresu e-mail.
 12. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), miejsce zamieszkania, PESEL oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację oraz na treść polityki prywatności.
 13. Fundacja może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu albo Polityki Prywatności, a w szczególności, gdy Użytkownik: a) podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników korzystających ze Strony; c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fundację za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fundacji.
 14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fundacji.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Fundacja podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 16. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam); c) korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Fundacji; d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie na własny użytek (zakaz korzystania z Portalu w celu prowadzenia działalności komercyjnej); e) korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Strony, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 17. Użytkownik odpowiada w pełnym zakresie za wszelkie opinie, które dodał do Portalu wobec danego kursu. Fundacja nie dokonuje weryfikacji w żadnej formie opinii dodanych przez Użytkowników, nie ingeruje w ich treść merytoryczną oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do Portalu. Opinie są dostępne dla wszystkich osób korzystających z Portalu.
 18. Użytkownik nie może dodawać komentarzy, które: a. zawierają treści powszechnie uznane za obelżywe; b. naruszają bądź mogą naruszać dobra osobiste innych osób lub podmiotów; c. zawierają treści niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne rasowo, etnicznie lub w inny sposób budzące zastrzeżenia wszelkiego rodzaju materiały, w tym między innymi wszelkie materiały zachęcające do postępowania, które stanowi przestępstwo, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lokalne, wojewódzkie, krajowe lub międzynarodowe; d. zawierają wszelkiego rodzaju reklamy lub nakłaniania; e. stanowią podszywanie się pod inne osoby lub podające fałszywe informacje; f. zawierają dane osobowe, takie jak wiadomości zawierające numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery kont, adresy lub referencje pracodawców; g. zawierają wiadomości, które oferują nieautoryzowane pobieranie jakichkolwiek informacji chronionych prawem autorskim lub informacjami publicznymi; W takim wypadku Fundacja zastrzega sobie wyłączne prawo i możliwość kasowania takich komentarzy, jak również do usuwania Konta Użytkownika, który umieścił taki komentarz. IV. PRAWA AUTORSKIE Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, loga, pliki dźwiękowe, filmy i animacje podlegają, o ile to możliwe, ochronie prawa autorskiego i prawa do używania znaków towarowych, a także innym ustawom o ochronie własności intelektualnej. Każde ich niedozwolone wykorzystanie stanowi naruszenie ww. przepisów, co wiąże się z odpowiedzialnością prawną. Również design i layout Strony chronione są prawem autorskim i bez pisemnej zgody nie mogą być kopiowane i naśladowane częściowo lub w całości. Treści zawarte na stronie nie mogą być kopiowane, przedrukowywane, przesyłane, transmitowane, rozpowszechniane, rozprowadzane lub pokazywane na innych stronach internetowych bez wyraźne i pisemnej zgody Fundacji. V. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 19. Fundacja podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 20. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 21. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Użytkownik może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów: a) pocztą na adres siedziby Fundacji: Fundacja Nauka Biznes z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów, 31-124 Kraków, b) pocztą elektroniczną na adres mailowy Fundacji: kontakt@nowystartwpolsce.pl;
 22. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.
 23. Fundacja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 24. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nauka Biznes z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów, 31-124 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000830677, NIP: 6762578404, REGON: 385654878.
 25. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Fundację oraz uprawnienia Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności. VII. WARUNKI TECHNICZNE
 26. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: a) przeglądarkę internetową; b) aktywne połączenie z siecią Internet. c) Aktywny adres e-mail; VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 27. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej Portalu.
 28. Niniejszy Regulamin jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany.
 29. Fundacja ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Portalu.
 30. Fundacja zastrzega sobie prawo do: a) Okresowego wyłączania Portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem; b) Przerw w dostępie do Strony bez podania przyczyn spowodowanych pracami modernizacyjnymi systemu teleinformatycznego; c) Wysyłania na podane przez Użytkowników adresy e-mail komunikatów związanych z usługami lub w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu albo Polityki Prywatności przesłania upomnienia/wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu.
 31. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swój Profil Użytkownika. Ustawienia konta Użytkownika umożliwiają wybranie opcji usunięcia konta.
 32. Właściwym prawem jest prawo polskie.